Infrastruktura a její správa

Zabýváme se návrhem, implementací a optimalizací serverové infrastruktury. O správu a dohled nad funkčností chodu infrastruktury u zákazníků a správnou funkci jednotlivých komponent se staráme v rámci servisních smluv, které jsou vždy navrženy individuálně pro každého zákazníka.

Servisní smlouvy

Zákazníkům nabízíme servisní smlouvy, v rámci kterých jsou prováděny profylaktické a servisní akce ve stanoveném rozsahu a četnosti. Servisní smlouva je vždy vypracována individuálně podle potřeb konkrétního zákazníka a může tedy obsahovat i služby zde neuvedené. Jedná se například o správu Microsoft Exchange nebo SharePoint Serverů, monitorování síťového provozu, stavu diskových polí apod.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je základní komponentou Business Intelligence řešení, které nabízíme zákazníkům. Proto mezi naše činnosti patří také instalace, kon gurace a především optimalizace Microsoft SQL Serveru a to nejen pro účely Business Intelligence, ale také pro provoz jakékoliv aplikace, která využívá data uložená na SQL Serveru.

Naše služby se týkají nejen datové služby Microsoft SQL Serveru, ale i jeho dalších služeb zejména analytických a reportovacích služeb. Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací produktu Microsoft SQL Server a to již od jeho verze 6.5. Realizovali jsme projekty u zákazníků všech velikostí, od malých a středních rem až po velké nadnárodní korporace, kde řešíme zajištění vysoké dostupnosti SQL Serveru a optimalizaci jeho chodu pro zajištění maximálního výkonu infrastruktury.

V rámci servisních smluv provádíme pravidelnou kontrolu SQL Serverů, identi kujeme možná výkonově slabá místa a navrhujeme optimální rozložení dat, aby výkon SQL Serveru byl optimální nejen po jeho instalaci, ale po celou dobu provozu.

Microsoft Windows Server infrastruktura

Kromě standardních profylaktických činností se zaměřujeme zejména na oblasti:

Návrh a optimalizace active directory zejména v případě:

  • Fúzí společností
  • Změny rozložení společnosti z hlediska geografického uspořádání
  • Migrace Active Directory z její starší verze na novější

S tím souvisí i metodiky skupinových politik, návrh DNS architektury, replikační topologie mezi pobočkami Active Directory apod.

Zaištění vysoké dostupnosti vybraných služeb.

Vysoká dostupnost služeb je komplexní problematika, týkající se i případné nutnosti vybudování záložního datového centra. Jako jedna z komponent zajištění vysoké dostupnosti je nastavení Windows Cluster služby, která zajišťuje chod daných služeb v případě výpadku jednoho fyzického nódu tohoto clusteru.

PKI

Nastavení a kon gurace certi kační autority, distribuce certi kátů.

Microsoft Forefront Threat Management Gateway

Microsoft Forefront Thread Management Gateway (TMG) je nástupcem Microsoft ISA Serveru a slouží zejména jako rewall a proxy server pro připojení klientů k internetu. V rámci servisních smluv zajišťujeme kon guraci a následný monitoring TMG infrastruktury, aby byl zajištěn její bezproblémový provoz.

Microsoft Forefront TMG Server je využíván kromě standardních funkcí rewallu pro blokování a povolení vybraných portů také pro:

  • Publikaci interních služeb do extranetového prostředí
  • Publikaci interních služeb do intranetového prostředí
  • Konfiguraci VPN
  • Monitorování provozu mezi jednotlivými sítěmi

Pro optimalizaci přístupu k internetu je Microsoft Forefront TMG Server kon gurován jako proxy server a jednotlivé stahované objekty jsou ukládány do interní cache serveru. Odkud jsou pak v případě potřeby poskytovány uživatelům místo jejich stažení přímo z internetu.

V neposlední řadě je Microsoft Forefront TMG Server používán pro kon guraci pevných VPN připojení mezi pobočkami společnosti. Nasazení Microsoft Forefront TMG Serveru je možné jak v roli frontend rewallu, kdy je vystaven přímo do internetu, tak v kombinaci s hardwarovým řešením, kdy zastává funkci backend rewallu, proxy a monitorovacího serveru. Toto řešení je vhodné i pro velké společnosti, protože řešení na bázi Microsoft Forefront TMG Serveru je možné slučovat do farem a optimalizovat tak výkon řešení.