Konzultační služby

Naše rozsáhlé a praxí podložené zkušenosti v oblasti IT využíváme také ve formě konzultačních služeb. Zpracováváme nejrůznější odborné posudky a audity IT služeb a produktů, navrhujeme havarijní plány infrastruktury a vystupujeme na straně klienta jako odborný poradce a garant IT projektů.

Výběrová řízení na dodávku IT technologií

Aby výběrové řízení bylo co nejvíce efektivní, je třeba přesně speci kovat požadavky na poptávané technologie a služby. Disponujeme potřebnými kompetencemi a spolu se zákazníkem zpracujeme zadávací dokumentaci, případně studii proveditelnosti tak, aby výběrové řízení na dodávku IT technologií a služeb přesně odpovídalo potřebám zákazníka. Naše zkušenosti nabízíme také v samotném průběhu realizace projektů, kde v případě potřeby vystupujeme za stranu klienta jako odborný garant projektu.

Zpracování IT havarijních plánů

Business Continuity Plan (BCP) neboli IT havarijní plán spočívá ve zpracování návrhu řešení minimalizace následků havárií, přírodních katastrof a jiných událostí, které mohou mít za následek výpadek části nebo celé IT infrastruktury. Výchozí je katalog IT služeb, který vypracujeme v úzké spolupráci se zákazníkem. Každá IT služba je klasi kována a oceněna podle nákladů či ztrát, které vzniknou její nedostupností v závislosti na čase. Po speci kaci katalogu IT služeb navrhneme řešení pro zajištění dostupnosti jednotlivých služeb v kontextu jejich důležitosti.

Prostřednictvím našich partnerů zajišťujeme též realizaci doporučených opatření.