Nejvyšší kontrolní úřad

www.nku.cz

Zákazník:

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá kontrolní instituce, jejímž posláním je kontrolovat hospodaření státu – a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Úkolem NKÚ je poskytovat zpětnou vazbu tvůrcům a vykonavatelům politik státu, aby věděli, jak a za jakou cenu se tyto politiky podařilo naplnit, do jaké míry byly účinné a jaké měly ekonomické a další dopady. NKÚ předkládá vládě, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, ale i odborné a široké veřejnosti nezávislé a nestranné informace o tom, zda byly prostředky státu vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně a zda při tom byly dodrženy právně závazné normy. Smyslem NKÚ je odpovědět na otázku, zda a do jaké míry přispěly veřejné prostředky ke kýženému zlepšení stavu, a upozornit na slabiny v rámci jejich vynakládání.

NKÚ je profesionální, respektovanou institucí, jejímž hlavním posláním je přispívat k pozitivnímu vývoji České republiky. Činí tak převážně prostřednictvím svých kontrolních akcí, odborných publikací a dalších aktivit, kterými vstupuje do veřejného prostoru. Od svého vzniku v roce 1993 provedl NKÚ více než 900 kontrol a každý rok prověřil průměrně 230 miliard korun. Obdobné instituce, jakou je NKÚ, existují ve většině zemí světa a představují jeden ze základních pilířů moderního demokratického státu.

Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě ČR a jeho činnost a pravomoci upravuje <a title='\\"Zákon' href='\\"https://www.nku.cz/assets/nezarazene/zakon-166-1993-web.pdf\\"' data-cke-saved-href="\\" kb)\\"="" 1186="" (pdf="" sb.="" 1993="" 166="" č.="">zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.